SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

        Pri registrácii člena v papierovej alebo digitálnej forme a prihlásenie sa na každé podujatie organizované ZTŠČ Krasňany (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), udeľuje každý účastník/člen  v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov

 • pre účel:
 • registrácia nevyhnutných osobných údajov pre potreby evidencie riadneho členstva v klube ZTŠČ Krasňany
 • propagácie prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, profiloch na sociálnych sieťach, ako aj voči tretím stranám, so zámerom budovať jeho dobré meno, a to prostredníctvom zverejňovania fotografií z organizovaných podujatí a aktivít prevádzkovateľa,
 • vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaží, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže;
 • a to v rozsahu:
 • čierno biela alebo farebná fotografia
 • videozáznam (obrazový a/alebo zvukový záznam fyzickej osoby)
 • meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.;
 • na obdobie: v rámci registrácie za riadneho člena počas celého trvania riadneho členstva a 5 rokov od prihlásenia sa podujatia, resp.30 dní po odvolaní súhlasu.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom / budú poskytnuté správcovi webovej stránky a registrátorovi pri prijatí za riadneho člena klubu/,
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
 • beriem na vedomie, že bez udelenia súhlasu minimálnych osobných údajov potrebných k registrácii sa nemôžem stať riadnym členom a ani sa zúčastňovať organizovaných podujatí prevádzkovateľom.

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V Krasňanoch 11.05.2023