Združenie technických a športových činností Krasňany

Stanovy

 STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU

Združenie technických a športových činností Krasňany

v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Názov občianskeho združenia

Združenie technických a športových činností Krasňany (ďalej len „ZTŠČ Krasňany“)

Čl. 2
Pôsobnosť a sídlo ZTŠČ Krasňany

1. ZTŠČ Krasňany vykonáva svoju streleckú činnosť na strelniciach schválených príslušným štátnym orgánom, prípadne v klubovej strelnici. Ostatné športovo-výchovno-vzdelávacie súťaže, hry a činnosti na verejne prístupných miestach, športových areáloch a vyhradených resp. vyznačených priestoroch.
2. Sídlo športového klubu ZTŠČ Krasňany: Okružná 176, 013 03 Krasňany, okr. Žilina.

Čl. 3
Poslanie a ciele činnosti

Cieľom činností ZTŠČ Krasňany je:
a) je vytvárať podmienky v každom ročnom období na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov v oblasti telesnej kultúry a športu, vo verejnom, spoločenskom a kultúrnom živote, ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových a športových zručností a schopností, teoretických vedomostí, upevňovaniu ich fyzického a duševného zdravia a telesnej zdatnosti,
b) organizovať športové, telovýchovné, kultúrne a spoločenské aktivity a prebory so zameraním na podporu športu spravidla členom klubu, príslušníkom Policajného zboru, ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR, detí a mládeže, telesne postihnutým a ostatnej verejnosti,
c) vytváranie podmienok na ich účasť na športových podujatiach (tréningy, súťaže, prebory a pod.) a na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školeniach, kurzoch, seminároch a pod.),
d) vo vzťahu k iným subjektom sa riadi všeobecne platnými zásadami činnosti samostatných rovnoprávnych subjektov pri rešpektovaní nezasahovania do ich pôsobnosti,
e) ako nezávislé občianske združenie môže v súlade s potrebami športovej streľby a ostatných športových aktivít združovať a koordinovať svoju činnosť s inými športovými klubmi, zväzmi a asociáciami,
f) získavať, vychovávať a vzdelávať detí a mládež v oblasti športovej streľby a v iných športovo-vzdelávacích činnostiach,
g) poskytovať členom odborné rady týkajúce sa strelectva, realizovať prostredníctvom svojich odborných inštruktorov výcvik svojich členov streleckého klubu zaobchádzania zo zbraňou,
h) organizovať a vykonávať strelecké kurzy a výcvik bezpečnej manipulácie a zaobchádzania so strelnou zbraňou,
i) organizovať, zabezpečovať a realizovať ostatné športové aktivity, kurzy a semináre,
j) zabezpečovať na vlastných akciách propagáciu fyzických a právnických osôb podporujúcich ciele ZTŠČ Krasňany v rozsahu primeranom príspevku,
k) organizovať hosťovania vlastných členov do iných športových združení s cieľom ďalšieho rozvoja a zlepšovania ich výsledkov,
l) organizovať hosťovania členov z iných športových klubov alebo združení do ZTŠČ Krasňany.

Čl. 4
Členstvo v ZTŠČ Krasňany

1. Členstvo v ZTŠČ Krasňany je dobrovoľné.
2. Členstvo v ZTŠČ Krasňany sa delí na:
a) jednorazové, t. j. na dobu určitú podliehajúce zaplatením príslušného jednorazového členského príspevku,
b) ročné, t. j. na obdobie jedného kalendárneho roku podliehajúce zaplatením riadneho členského príspevku za príslušné ročné obdobie,
c) čestné členstvo je spravidla bez členského príspevku,
3. Prvými členmi ZTŠČ Krasňany sú členovia prípravného výboru združenia. Zánik ich účasti v ZTŠČ Krasňany sa spravuje všeobecnými pravidlami o zániku členstva podľa týchto stanov.
4. Členstvo v ZTŠČ Krasňany (čl. 4, ods. 2. písm. b) vzniká prijatím na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo so súhlasom členov predstavenstva.
5. Členom ZTŠČ Krasňany môže byť fyzická osoba alebo aj právnická osoba na základe slobodného rozhodnutia, ktorá podporuje ciele ZTŠČ Krasňany a súhlasí s týmito stanovami ZTŠČ Krasňany. Osoba ktorá nesúhlasí so stanovami ZTŠČ Krasňany sa nemôže stať členom klubu. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom ZTŠČ Krasňany len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu.
6. ZTŠČ Krasňany vedie register svojich členov.
7. Vzor preukazu, ich evidenciu, spôsob kontroly stanovujú členovia predstavenstva.
8. Vydanie nového preukazu prípadne ďalšieho pri strate, odcudzení príp. znehodnotení je spoplatnené vo výške nákladov za vyhotovenie.
9. Členstvo v ZTŠČ Krasňany je neprenosné na inú osobu.
10. Dokladom o stálom členstve je platný klubový preukaz s potvrdením o zaplatení členského príspevku a to najneskôr do 20. 3. v príslušnom kalendárnom roku.
11. Čestné členstvo v ZTŠČ Krasňany možno udeliť fyzickej a právnickej osobe za zásluhy rozvoja a prospešnej činnosti pre ZTŠČ Krasňany.
12. Čestné členstvo je automatický udelené bývalým funkcionárom klubu.
13. Členstvo v ZTŠČ Krasňany zaniká:
a) na základe písomného oznámenia o vystúpení, ktoré bude doručené osobne, alebo na adresu ZTŠČ Krasňany,
b) prestupom do iného klubu okrem výnimky podľa čl. 3, písm. k),
c) zlúčením s iným združením,
d) smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
e) zánikom ZTŠČ Krasňany,
f) vylúčením pre závažné previnenie a konanie nezlučiteľné s členstvom (čl.16, ods. 2. pís. c),
g) nezaplatením riadneho členského príspevku (čl. 4, ods. 2. písm. b),
h) ukončením, alebo nezaplatením jednorazového členstva (čl. 4, ods. 2. písm. a),
i) neúplnými, prípadne nepravdivými údajmi uvedenými pri registrácii alebo dodatočným nesúhlasom so stanovami ZTŠČ Krasňany.
14. Po zániku členstva disciplinárnym priestupkom, môže dotknutá osoba požiadať o členstvo až po uplynutí jedného kalendárneho roka odo dňa právoplatného rozhodnutia. Výnimku môžu udeliť členovia predstavenstva (čl. 8, ods. 4.).
15. Po zániku členstva je členský príspevok nenávratný.
16. Oznámenie o zaniknutom členstve, ktoré podlieha ohlasovacej povinnosti podľa Čl. 1, § 26 písm. f) z. č. 190/2003 Z. z o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, bude zaslané v čo najkratšom termíne na Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru evidencií zbrani a streliva.

Čl. 5
Práva a povinnosti členov a čestných členov ZTŠČ Krasňany

1. Člen ZTŠČ Krasňany má právo:
a) podieľať sa na činnosti ZTŠČ Krasňany,
b) zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia a podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, sťažnosťami, a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov ZTŠČ Krasňany,
e) užívať prenajatú, zapožičanú resp. klubovú strelnicu príp. športový areál na rozvoj svojich streleckých a športových aktivít,
f) užívať na rozvoj streleckých a športových zručností materiálno-technické zariadenia a príslušenstvá v správe majetku ZTŠČ Krasňany.

2. Člen ZTŠČ Krasňany je povinný:
a) dodržiavať schválené stanovy a predpisy ZTŠČ Krasňany a riadiť sa nimi,
b) zaplatiť členský príspevok v stanovenom termíne,
c) plniť uznesenia orgánov združenia,
d) aktívne sa podieľať na činnosti ZTŠČ Krasňany (brigády a pod.),
e) riadne sa starať a šetrne zaobchádzať pri užívaní materiálno-technického zariadenia a príslušenstva v správe majetku ako aj o majetok ZTŠČ Krasňany,
f) nahradiť ZTŠČ Krasňany vzniknutú škodu na materiálno-technickom zariadení a príslušenstve v správe majetku klubu, za vznik ktorej zodpovedá a to maximálne do výšky 10 násobku aktuálneho členského príspevku, odstrániť všetky nedostatky, ktoré spôsobil svojim negatívnym konaním,
g) zdržať sa počas priebehu streleckého výcviku, resp. suchého nácviku so zbraňou, streleckej súťaže konzumácie alkoholu a iných zákonom zakázaných omamných a psychotropných látok,
h) opustiť objekt strelnice, ak poruší povinnosť uvedenú v bode g); zároveň podlieha disciplinárnemu riešeniu v kompetencii valného zhromaždenia,
i) zapísať sa do knihy návštev areálu strelnice pri individuálnom športovom, alebo streleckom tréningu,
j) po individuálnom športovom, alebo streleckom tréningu, dať neodkladne budovu strelnice a vonkajšie priestory do pôvodného stavu (očistiť od nábojníc, použitých terčov a prebytočného odpadu),
k) riadiť sa prevádzkovým poriadkom prenajatej, zapožičanej resp. klubovej strelnice,
l) uhradiť škodu za poškodený, prípadne zničený nehnuteľný majetok v správe klubu, a to v plnej výške stanovenej škody,
m) zabezpečiť neodkladnú zdravotnú pomoc pri úraze na športových aktivitách a iných aktivitách klubu.

3. Čestný člen:
a) má právo podávať návrhy a pripomienky k činnosti,
b) spravidla nie je povinný platiť členský príspevok,
c) ma právo byť čestným členom po celú dobu až po zánik ZTŠČ Krasňany,
d) má všetky práva, ale aj povinnosti ako riadny člen,
e) sa môže dobrovoľne a slobodne vzdať čestného členstva písomnou formou.

Čl. 6
Orgány ZTŠČ Krasňany

Orgánmi ZTŠČ Krasňany sú:
1. Valné zhromaždenie.
2. Členovia predstavenstva:
a) predseda,
b) podpredseda,
c) hospodár,
d) tajomník,
e) referent.
3. Správca (správcovia) strelnice.

Čl. 7
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci členovia predstavenstva a jeden zástupca vybratý z riadnych členov ZTŠČ Krasňany. Valné zhromaždenie rozhoduje o programe a napredovaní združenia.
2. Valné zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje, dopĺňa a mení stanovy ZTŠČ Krasňany,
b) vymenováva členov predstavenstva,
c) schvaľuje plán činnosti združenia a projekty,
d) berie na vedomie a spravidla zapracováva návrhy, pripomienky a podnety zúčastnených členov združenia,
e) vytvára a schvaľuje formuláre a príslušné tlačivá,
f) vytvára vnútorné predpisy – rozhodnutia vydané v zmysle stanov,
g) schvaľuje rozpočet združenia,
h) schvaľuje prijatie nových členov,
i) rozhoduje o zlúčení a zrušení združenia,
j) schvaľuje výšku členských príspevkov,
k) schvaľuje výšku ostatných poplatkov,
l) vymenováva a schvaľuje čestných členov,
m) vymenováva a odvoláva zástupcov športových oddielov.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predseda združenia podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok.
4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov podľa čl. 7 ods.1).
5. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas 2/3 zúčastnených členov valného zhromaždenia (čl. 7 ods.1).
6. Právomoci, ktoré nie sú týmito stanovami výslovne dané členom predstavenstva patria do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Čl. 8
Členovia predstavenstva

1. Funkcie členov predstavenstva sú čestné a bezplatné. Za plnenie úloh s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny. Funkcionárom patrí náhrada výdavkov spojených
s výkonom funkcie v ZTŠČ Krasňany.
2. Sú výkonným a riadiacim orgánom ZTŠČ Krasňany, ktorý realizuje uznesenia valného zhromaždenia.
3. Disponujú s bankovým účtom a s finančnou hotovosťou za účelom plnenia hospodárenia a činností ZTŠČ Krasňany.
4. Môžu udeliť výnimku (čl. 4, ods. 14.) spravidla na základe čl. 16, ods. 2. písm. b). Podmienkou je písomný súhlas dotknutej osoby.
5. Spolupodieľajú sa na vypracovaní plánu činnosti, správe o činnosti, návrhu rozpočtu.
6. Spolupodieľajú sa na zabezpečení organizácie na podujatiach klubu.
7. Dozerajú na dodržiavanie stanov ZTŠČ Krasňany.
8. Sú oslobodení od platenia členských príspevkov.
9. Ukladajú disciplinárne opatrenia (čl. 16, ods. 2. písm. a), b), c).
10. Môžu sa slobodne a dobrovoľne vzdať funkcie písomnou formou.

Čl. 9
Predseda ZTŠČ Krasňany

1. Je výkonným orgánom združenia a štatutárnym orgánom združenia.
2. V mene združenia koná a podpisuje predseda združenia samostatne.
3. Zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch združenia bez ďalšieho splnomocnenia.
4. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu združenia. Predseda združenia riadi činnosť združenia v období medzi schôdzami valného zhromaždenia.
5. Funkčné obdobie je na dobu neurčitú.
6. Predseda združenia najmä:
a) koná v mene združenia,
b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
c) zvoláva zhromaždenia združenia,
d) zodpovedá za hospodárenie združenia,
e) určuje odmeny členom združenia,
f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
g) schvaľuje finančný plán odsúhlasený predstavenstvom na nasledujúci rok,
h) uchováva a eviduje originály stanov, nariadenia predsedu a zápisnice z členských schôdzí a iné písomnosti súvisiace s činnosťou,
i) ustanovuje likvidátora,
j) informuje tajomníka najneskôr 15 dní vopred o uskutočnení členskej schôdze,
k) zastupuje združenie na rokovaniach so štátnymi orgánmi a ostatnými organizáciami,
l) pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu,
m) podáva návrhy na začatie disciplinárneho opatrenia podľa stanov,
n) podpisuje zápisnice a rozhodnutia zo zasadnutia členských schôdzí.

Čl. 10
Podpredseda ZTŠČ Krasňany

1. Zastupuje predsedu združenia počas jeho neprítomnosti.
2. Uchováva kópie stanov, nariadení predsedu a zápisníc z členských chôdzí a iné písomnosti súvisiace s riadením činností, ktoré mu boli zverené predsedom.
3. Podpisuje zápisnice a rozhodnutia zo zasadnutia členských schôdzí.
4. Má v prípade neprítomnosti predsedu združenia rovnaké práva a povinnosti ako predseda združenia bez ďalšieho splnomocnenia.
5. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu združenia.
6. Zadáva úlohy členom.
7. Podáva návrhy predsedovi na odmeňovanie členov za dosiahnuté výsledky.
8. Funkčné obdobie je na dobu neurčitú.

Čl. 11
Tajomník ZTŠČ Krasňany

1. Vedie evidenciu o združení a vyhotovuje zápisnice z orgánov združenia.
2. Zastupuje predsedu alebo podpredsedu združenia – vždy len jedného z nich v čase ich neprítomností na rokovaniach so všetkými právami a povinnosťami.
3. Zastupuje združenie na rokovaniach so štátnymi orgánmi a ostatnými organizáciami.
4. Pripravuje a riadi valné zhromaždenie združenia.
5. Určuje vedúceho na súťažiach, na ktorých sa zúčastňujú členovia.
6. Disponuje s bankovým účtom za účelom plnenia hospodárenia a činností ZTŠČ Krasňany.
7. Funkčné obdobie je na dobu neurčitú.
8. Vytvára masmediálnu prezentáciu a reklamu združenia.

Čl. 12
Hospodár ZTŠČ Krasňany

1. Vedie hospodársku evidenciu združenia.
2. Vypracováva správu o hospodárení združenia.
3. Kontroluje disponovanie s účtom a finančnými prostriedkami za účelom plnenia hospodárenia a činností ZTŠČ Krasňany.
4. Preberá a vkladá všetky prijaté finančné prostriedky na účet.
5. Zabezpečuje materiálno-technické prostriedky pre potreby klubu.
6. Funkčné obdobie je na dobu neurčitú.

Čl. 13
Referent ZTŠČ Krasňany

1. Vydáva členské preukazy.
2. Vyberá členské príspevky.
3. Vedie evidenciu členov.
4. Zabezpečuje organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia členských schôdzi (pozvánky, prezenčné listiny a pod.).
5. Zostavuje program zasadnutia členských schôdzi podľa pokynov predsedu, podpredsedu a tajomníka, najneskôr do 6 pracovných dní pred uskutočnením členskej schôdze informuje ostatných členov o programe.
6. Funkčné obdobie je na dobu neurčitú.

Čl. 14
Správca strelnice ZTŠČ Krasňany

1. Všetky práva a povinnosti správcu strelnice sú špecifikované v prevádzkovom poriadku klubovej strelnice.
2. Správca (správcovia) strelnice sú menovaní po vybudovaní klubovej strelnice na dobu neurčitú.
3. Za správcu (správcov) strelnice sú vymenovaní členovia predstavenstva, ktorí splnia všetky zákonné náležitosti vyplývajúce zo § 50, ods. 1. z. č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.

Čl. 15
Hospodárenie ZTŠČ Krasňany

1. ZTŠČ Krasňany hospodári vlastným, zapožičaným resp. nájomným hnuteľným a nehnuteľným majetkom potrebným na zabezpečenie vlastnej činnosti. Tento sa užíva na základe zmluvných vzťahov a je povinný sa on riadne starať.
2. Zdrojmi majetku sú:
a) dobrovoľné príspevky,
b) dary,
c) dotácie od právnických a fyzických osôb,
d) granty,
e) výnosy z majetku,
f) príjmy z členských príspevkov a ostatných poplatkov,
g) príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a vzdelávacej činnosti.
h) príjmy z výnosov z vedľajšej hospodárskej činnosti,
i) príjmy z predaja reklamy a z ďalšej podnikateľskej činnosti klubu,
3. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti možno použiť na
a) zabezpečenie plnenia cieľov činností ZTŠČ Krasňany,
b) na náhradu výdavkov a odmien členov predstavenstva (čl. 8, ods. 1.),
c) nákup: zbraní, streliva, športového náradia, náčinia a potrieb, streleckého spotrebného materiálu, optických prístrojov, elektronických prístrojov, ochranných pomôcok, kancelárskych potrieb, signálno-bezpečnostného zariadenia, zabezpečovacieho zariadenia, telekomunikačného zariadenia, kancelárskej techniky, softwaru, športového oblečenia a obuvi, ostatného spotrebného materiálu pre výkon činností združenia,
d) nájom pozemku určenom na vybudovanie športového areálu a klubovej strelnice ZTŠČ Krasňany, e) výstavbu areálu, budovaniu priestorov a zariadenia a ich opráv v prenajatej, zapožičanej resp.
klubovej strelnice združenia,
f) náhrady škôd spôsobených združením, platenie nájomných zmlúv, platenie daní, platenie
poistného, platenie nákladov spojených s vedením bankového účtu, účtovníctva a iných
finančných výdavkov a poplatkov súvisiacim s činnosťou združenia,
g) poplatky za prezentáciu a reklamu združenia (web stránka združenia, plagáty, oznamy, reklama
v masmédiách a iné prezenty),
h) opráv prístrojov a zariadení v užívaní klubu,
i) spravidla uhrádzať náklady súvisiace s činnosťou ZTŠČ Krasňany na športových podujatiach a
súťažiach (materiálno-technické zabezpečenie, mzdy trénerov, doprava, ubytovanie, občerstvenie,
stravovanie, rehabilitácia, regenerácia, lekárska starostlivosť, poplatky za účasť na športových
súťažiach, a pod…),
j) náklady spojené s hosťovaním členov.
4. ZTŠČ Krasňany môže podporovať aktivity iných subjektov, pokiaľ to nie je v rozpore s cieľmi združenia.
5. ZTŠČ Krasňany hospodári podľa schváleného rozpočtu. Pri získaní sponzorského daru je potrebné, aby sa daný dar využíval v streleckom klube po dobu piatich kalendárnych rokov. Po stanovenej dobe si môže menovaná osoba, ktorá dar získala zobrať do svojho užívania.
6. ZTŠČ Krasňany má právo používať pri svojej činnosti:
a) vlajku,
b) znak,
c) zástavu,
d) odznaky,
e) pečiatky so svojím znakom a názvom.

Čl. 16
Disciplinárne opatrenia členov ZTŠČ Krasňany

1. Disciplinárnym priestupkom je:
a) konanie, ktoré by mohlo narušiť vážnosť a chod klubu, alebo ohroziť dôveru v ZTŠČ Krasňany,
b) konanie v rozpore s dobrými mravmi a proti stanovám.
2. Disciplinárne opatrenia:
a) písomné napomenutie,
b) finančný trest podľa závažnosti konania,
c) vylúčenie.
3. Písomné napomenutie vydáva predseda alebo podpredseda za menej závažný spôsob porušenia stanov.
4. Menej závažný spôsob porušenia stanov je porušenie stanov členom ZTŠČ Krasňany, ktoré nemalo vážny alebo dlhodobý charakter a dá sa v krátkom čase napraviť členom klubu, ktorý menej závažný spôsob porušenia zavinil.
5. Závažný spôsob porušenia stanov je porušenie stanov členom ZTŠČ Krasňany, ktoré malo vážny alebo dlhodobý charakter, prípadne poškodzuje meno alebo záujmy klubu.
6. Disciplinárny priestupok je konanie porušujúce stanovy a vnútorne predpisy vydané orgánmi ZTŠČ Krasňany.
7. Finančný trest možno uložiť v primeranej výške a to najviac 5 násobku aktuálneho členského poplatku a za disciplinárny priestupok v zmysle článku 16, ods. 1. písm. a) a b) stanov ZTŠČ Krasňany.
8. Vylúčenie člena je možné za závažný spôsob porušenia stanov, prípadne ak opakovane spáchal disciplinárne priestupky, za ktoré bol disciplinárne riešený a písomne o tom rozhodne predstavenstvo ZTŠČ Krasňany.

Čl. 17
Zánik združenia

1. ZTŠČ Krasňany zaniká:
a) rozpustením alebo zrušením združenia,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
2. Pri zániku ZTŠČ Krasňany menuje valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa osobitných predpisov. Likvidátorom môže byť len člen združenia.

Čl. 18
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy ZTŠČ Krasňany nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením združenia.
2. ZTŠČ Krasňany vzniká dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Krasňanoch                                           22.5.2014
V _______________________, dňa _________________