Združenie technických a športových činností Krasňany

Oznamy pre členov

Na rok 2021 je stanovené členské 15€.

Žiaci zo športovo-streleckého krúžku ZŠ Belá neplatia členské.

V roku 2021 už zbierame 2%. Tlačivo na stiahnutie bude v sekcii „Na stiahnutie“ prípadne v zložke „2 % na rok 2020“

Členské uhrádzajte výlučne na účet združenia uvedený v  kontaktoch a hlavne do popisu uveďte “ členské (príslušný rok) a vaše meno“ kvôli identifikácii.

V prípade neuhradenia členského príspevku do konca mesiaca apríl sa spomínaný člen ZTŠČ bude považovať za vylúčeného. O skutočnosti vylúčenia člena ZTŠČ zo ZTŠČ pre nezaplatenie členského príspevku do stanoveného termínu, nebude o výlúčení zo ZTŠČ upovedomený vylúčený člen ZTŠČ. Kto chce aj povolenku na strelnicu odporúčam uhradiť členské vždy v 1. mesiaci aktuálneho roku a to 27€.

Cena nových členských preukazov sa stanovuje podľa aktuálnych výrobných nákladov.

Noví žiadatelia o členstvo, ktorí súhlasia so stanovami, so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s výškou členského, môžu zaslať vyplnenú prihlášku emailom aj s údajmi a to: celé meno, dátum narodenia,rodné číslo, adresa, mobilný a mailový kontakt. Údaje sú potrebné na základe zákona 440/2015 Z.z. o športe.

OZNAM!!!!

Register športovcov!

Kde sa nachádza register fyzických osôb v športe a register právnických osôb v športe?
Uvedené registre sa nachádzajú na adrese www.sport.gov.sk (resp. sport.iedu.sk).
 
Kto je povinný byť zapísaný v registri?
Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. sa do registra FYZICKÝCH osôb v športe zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako profesionálny športovec, amatérsky športovec, športový odborník podľa § 6 ods. 1, držiteľ športového poukazu. Do registra FYZICKÝCH osôb v športe sa teda zapisujú všetci športovci, tréneri, inštruktori, cvičitelia, rozhodcovia, zapisovatelia, časomerači, delegáti, maséri, terapeuti, psychológovia, lekári, bezpečnostní manažéri, administrátori, ekonómovia, technickí pracovníci, a pod.
Do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe sa zapisujú športové organizácie a poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť (napr. športové kluby, zväzy, prevádzkovatelia športových zariadení, poskytovatelia trénerských, masérskych a obdobných služieb v športe, orgnaizátori športových podujatí, ministerstvá,  a pod.)
 
Ako sa údaje zapíšu do príslušného registra?
Podľa § 79 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. sa povinné údaje do informačného systému športu zapisujú priamym vložením alebo automatickou synchronizáciou údajov v zdrojovej evidencii športovej organizácie s údajmi v informačnom systéme športu.
Ak fyzická osoba MÁ príslušnosť k športovej organizácii (napr. je členom klubu, či zväzu, alebo ak v klube či zväze pôsobí pracovne alebo ako dobrovoľník), zápis do registra vykoná príslušná športová organizácia. Až do sprístupnenia funkcionality informačného systému, ktorý bude umožňovať športovým organizáciám priamy zápis príslušných osôb do systému sa za zverejnenie údajov považuje ich zverejnenie na webovom sídle príslušnej organizácie. Výnimkou sú osoby s príslušnosťou k národným športovým zväzom (a niektorým ďalším organizáciám), ktorých údaje sú zapisované priamo do registra ich materskými organizáciami. Zápis údajov o právnickej osobe je povinná vykonať príslušná športová organizácia, a to do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii. Výnimkou sú športové organizácie s príslušnosťou k národným športovým zväzom (a niektorým ďalším organizáciám), ktorých údaje sú zapisované priamo do registra ich materskými organizáciami.
 
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba NEMÁ príslušnosť k športovej organizácii (vykonáva činnosť vo vlastnom mene), zápis do registra vykoná ministerstvo na základe žiadosti príslušnej fyzickej osoby.