Združenie technických a športových činností Krasňany

Oznamy pre členov

Na rok 2021 je stanovené členský príspevok/príspevok na športovú činnosť združenia 15€.

Žiaci registrovaní zo športovo-streleckého krúžku ZŠ Belá neplatia členské.

V roku 2021 už zbierame 2%. Tlačivo na stiahnutie bude v sekcii „Na stiahnutie“ prípadne v zložke „2 % na rok 2020“

Členské príspevky/príspevok na športovú činnosť združenia uhrádzajte výlučne na účet združenia uvedený v  kontaktoch a hlavne do popisu uveďte “ Meno a Priezvisko, aktuálny rok a pridelené číslo IDFO  kvôli identifikácii. Úhrada bude  zaevidovaná na https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List

V prípade neuhradenia členského príspevku/príspevku na športovú činnosť združenia do konca marca, sa bude člen/ registrovaný amatérsky športovec automaticky považovať za vylúčeného. Ukončená mu bude aj registrácia na https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List.                                                                                                                V prípade vydaných potvrdení pre OR PZ bude zaslaný doklad o ukončení členstva/ registrácie v OZ ZTŠČ.

Povolenka na poľovnú strelnicu sa bude objednávať vždy v 1 mesiaci aktuálneho roka. Bude podmienená s úhradou členského príspevku/príspevku na športovú činnosť združenia v aktuálnom mesiaci.

Noví žiadatelia o členstvo/registráciu amatérskeho športovca, ktorí súhlasia so stanovami, so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a s výškou členského/príspevku na športovú činnosť združenia, môžu zaslať vyplnenú prihlášku emailom aj s údajmi a to: celé meno, rodné číslo, adresa, mobilný a mailový kontakt. Údaje sú potrebné na základe zákona 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov.

OZNAM!!!!

Register amatérskych športovcov!

Kde sa nachádza register fyzických osôb v športe a register právnických osôb v športe?
Uvedené registre sa nachádzajú na adrese https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List.
 
Kto je povinný byť zapísaný v registri?
Podľa § 80 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. sa do registra FYZICKÝCH osôb v športe zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako profesionálny športovec, amatérsky športovec, športový odborník podľa § 6 ods. 1, držiteľ športového poukazu. Do registra FYZICKÝCH osôb v športe sa teda zapisujú všetci športovci, tréneri, inštruktori, cvičitelia, rozhodcovia, zapisovatelia, časomerači, delegáti, maséri, terapeuti, psychológovia, lekári, bezpečnostní manažéri, administrátori, ekonómovia, technickí pracovníci, a pod.
Do registra PRÁVNICKÝCH osôb v športe sa zapisujú športové organizácie a poskytovatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť (napr. športové kluby, zväzy, prevádzkovatelia športových zariadení, poskytovatelia trénerských, masérskych a obdobných služieb v športe, organizátori športových podujatí, ministerstvá,  a pod.)
 

Ak fyzická osoba MÁ príslušnosť k športovej organizácii (napr. je členom klubu, či zväzu, alebo ak v klube či zväze pôsobí pracovne alebo ako dobrovoľník), zápis do registra vykoná príslušná športová organizácia. Až do sprístupnenia funkcionality informačného systému, ktorý bude umožňovať športovým organizáciám priamy zápis príslušných osôb do systému sa za zverejnenie údajov považuje ich zverejnenie na webovom sídle príslušnej organizácie. Výnimkou sú osoby s príslušnosťou k národným športovým zväzom (a niektorým ďalším organizáciám), ktorých údaje sú zapisované priamo do registra ich materskými organizáciami. Zápis údajov o právnickej osobe je povinná vykonať príslušná športová organizácia, a to do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii. Výnimkou sú športové organizácie s príslušnosťou k národným športovým zväzom (a niektorým ďalším organizáciám), ktorých údaje sú zapisované priamo do registra ich materskými organizáciami.